Laatste nieuws

ALV 5 maart 2019

Geplaatst op: 10 februari 2019

Beste leden en ouders van leden van BZ'72

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van BZ'72 op 5 maart 2019 om 20:00u in sporthal de Koppeling te Zeist.

Het bestuur wil graag iedereen die lid is en/of de ouders van leden van BZ'72 verzoeken hierbij aanwezig te zijn.

Agendapunten ALV d.d. 05-03-2019:

1. Welkom
2. Vaststellen notulen ALV januari 2018
3. Financieel jaarverslag seizoen 17/18 en vaststellen begroting 18/19 en meerjaren begroting
4. Invulling bestuursleden (aftreden voorzitter en penningmeester en benoemen nieuwe bestuursleden)
5. Invulling van andere functies binnen de vereniging
6. Wvttk.
7. sluiting

Toelichting: het financieel jaarverslag evenals de begroting, wordt één week voor de ALV naar u toegezonden per mail.

De uitnodiging en de notulen van de ALV van januari 2018 zijn op 31 januari per mail naar de leden verzonden naar het bij ons bekende e-mail adres.

Bij verhindering van het bijwonen van deze ALV op 05-03-2019, graag afmelden bij de secretaris.: secretarisbz72@gmail.com.


We zien jullie graag op 05-03-2019 om 20:00u in sporthal de Koppeling te Zeist


Met vriendelijke groeten,
Annelies Douma-Klomp
Secretaris BZ'72